اخبار
پایش واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان شهید بهشتی آبادان پایش بیمارستان شهید بهشتی آبادان  توسط مسئول مدارک پزشکی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان در تاریخ 28//7/ 99 صورت گرفت. طی پایش صورت گرفته وضعیت بایگانی از نظر مطابقت با شرایط استاندارد ،مشکلات اماری ، وضعیت کدگذاری و وضعیت اسکن و امحای پروند های پزشکی مورد بررسی قرار گرفت .شایان ذکر است اورژانس جدید از نظر تعداد تخت مورد پایش قرار گرفت.