اخبار

.

پایش بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان  توسط مسئول مدارک پزشکی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان در        تاریخ      7/8/99صورت گرفت. طی پایش صورت گرفته وضعیت بایگانی از نظر مطابقت با شرایط استاندارد ،مشکلات اماری ، وضعیت کدگذاری و وضعیت اسکن و امحای پروند های پزشکی مورد بررسی قرار گرفت .
 

بیشتر